És important distingir que la persona que acudeix al domicili no és una empleada domèstica sinó un professional en el sector sociosanitari per atendre i garantir les cures enfocades a la persona gran i/o dependent al seu dia a dia:

  • Assistència a la neteja, higiene, vestimenta.
  • Control de la medicació, mobilitzacions, exercicis destimulació cognitiva i/o física
  • Neteja domèstica, cura de la roba, menjars de la persona gran.
  • Ajuda amb la compra, passeig de mascotes, acompanyament al metge.
  • Cures a mida com a acompanyament a determinades activitats de lleure o interessos.

* La cuidadora no s’encarrega de la neteja, menjar, assistència, etc. De persones alienes a les cures domiciliàries contractades. Exemple: la cuidadora no s’encarrega de fer menjars familiars quan vénen visites.