1. Assignació del coordinador social personal: La coordinadora social serà la figura de referència de la família. Contactarà un cop iniciat l’alta del servei, en un període mitjà de 24 hores hàbils. S’encarregarà de fer la valoració sociosanitària inicial així com les de seguiment que es realitzen amb un període mitjà de sis mesos. És la responsable de conèixer les necessitats, els canvis que es poden produir a nivell sociosanitari, implantar els plans de cures personalitzats atenent aquestes necessitats i fins i tot suggerir cures addicionals si la situació ho requereix per garantir el major benestar de la persona gran i/o dependent.
  2. Gestió de documents: El contracte es realitza entre la cuidadora i la persona que rebrà les cures (o un representant del mateix) però nosaltres ens encarreguem de tota la gestió administrativa. És a dir, les altes/baixes a la seguretat social, creació de contractes, nòmines… Tot això serà lliurat via mail a la família perquè en disposin una còpia (Ex. Les nòmines s’envien cada mes).
  3. Realització del procés de selecció: Atenent les necessitats de cada cas i els requisits que manifesti la família, es procedirà a iniciar el procés de selecció. El període mitjà és variable atenent el tipus del procés i la localització. Aquest procés cobriria una primera cuidadora, si cal dues o més cuidadores caldria abonar quotes inicials diferents per cadascuna.
  4. Assessorament amb llei de dependència: No es pot realitzar la gestió en nom de la família però ens encarreguem de conèixer les necessitats i informar de les diferents prestacions a què es pot optar així com informar de l’inici dels tràmits de Dependència o revaloració de grau . Serà mitjançant l’assessor de famílies.